Please enable JS

Company Rating

Projekti ACR

Projekti “Albanian Company Rating” (Vlerësimi i Kompanive Shqiptare) ka për qëllim të certifikojë profesionistët dhe kompanitë që promovojnë ndërkombëtarizimin në Shqipëri, përmes krijimit të një sistemi trajnimi, certifikimi dhe kontrolli të detyrueshëm për të gjithë subjektet private (profesionistë, kompani konsulence dhe shoqata tregtare) që kryejnë aktivitete promovuese.

Për të kryer veprimtarinë e EIK-së, këto subjekte do të duhet të përmbushin kritere bazë profesionale me cilësi të lartë për të garantuar asistencë cilësore për kompanitë nga e gjithë bota të cilat dëshirojnë të zhvendosin biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend.

Përmbushja e këtyre kritereve nga EIK-të do të bëhet vetëm nëpërmjet certifikimit nga BICC.

Procesi i certifikimit nga BICC

  • trajnim i detyrueshëm, me provim përfundimtar, të nevojshëm për lëshimin e licencës së EIK-së (i quajtur "certifikimi i aftësive");
  • përditësim i përhershëm i detyrueshëm, me një verifikim në përfundim të tij, i nevojshëm për mbajtjen e licencës së EIK-së

Subjektet në zotërim të licencës së EIK-së do të jenë vetëm subjekte të autorizuara në nivel kombëtar për të kryer aktivitete asistence dhe konsulence për investitorët ndërkombëtarë që dëshirojnë të zhvendosin biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend.

Regjistri elektronik i EIK-ve

BICC do të krijojë dhe do të mbajë të përditësuar një regjistër elektronik kombëtar të profesionistëve, kompanive të konsulencës dhe shoqatave tregtare që kanë marrë dhe mbajnë të përditësuar titullin e EIK-së, duke e botuar atë në platformën e BICC.

ACR - Vlerësimi i investitorëve dhe i kompanive

Figura e EIK-së, përveç ndihmës ndaj investitorëve, do të jetë e autorizuar të vlerësojë (bazuar në parimet e ligjshmërisë, transparencës dhe përgjegjësisë sociale) kompanitë që duan të zhvendosin biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend ose që tashmë operojnë në Shqipëri, duke u dhënë atyre një vlerësim të cilësisë të quajtur Vlerësimi i Kompanive Shqiptare - ACR

Aspektet ligjore, ekonomike, financiare dhe operative të çdo investitori do të vlerësohen, me qëllim që t'i atribuohet një "pikësim" i ndryshueshëm bazuar në përmbushjen nga ane e investitorëve të kritereve qoftë në lidhje me rregulloret ligjore (të detyrueshme) ashtu edhe jashtë këtyre rregulloreve (vullnetare).

BICC do të publikojë, në një arkiv elektronik në platformën e saj, listën e kompanive që kanë marrë vlerësimin dhe rezultatin përkatës.

Avantazhet që rrjedhin nga krijimi i figurës së EIK-së dhe futja e vlerësimit të cilësisë

Përparësitë e krijimit të figurës së EIK-së dhe futja e një vlerësimi të cilësisë janë të shumëfishta:

  • përmirësimi i imazhit të vendit në nivel ndërkombëtar, për të garantuar seriozitetin e operatorëve dhe investitorëve;
  • eliminimi i konsulentëve që konsiderohen të rrezikshëm për investitorët, si garanci e këtyre të fundit;
  • garantohet një nivel i lartë i cilësisë së operatorëve të specializuar në konsulencën në fushën e ndërkombëtarizimit, falë procesit të certifikimit dhe trajnimit të vazhdueshëm nga BICC;
  • krijimi i një numri të kufizuar të licencave dhe autorizimeve për të kryer veprimtarinë e EIK-së, duke rezultuar në një kontroll më të madh nga shteti;
  • krijimi e një arkivi elektronik të investitorëve të shoqëruar me një vlerësim të cilësisë;
  • përmirësimi i shkallës së shkëmbimit të informacionit si për investitorët e huaj ashtu edhe për homologët shqiptarë;
  • aplikimi i një kostoje për secilin konsulent që vepron në sektorin e ndërkombëtarizimit, që do të ndahet me shtetin.

Akses në Fondin e Garancisë për Investitorët

Një avantazh i mëtejshëm që rrjedh nga futja e sistemit të vlerësimit buron nga fakti se kompanitë që zotërojnë vlerësimin e cilësisë, nëse besojnë se janë mashtruar, do të kenë të drejtën të hyjnë në Fondin e Garancisë për Investitorët, i cili do t'i mbrojë ata duke i ndihmuar ekonomikisht (gjithashtu duke tërhequr plotësisht kompaninë që investitori ka ngritur), si dhe duke garantuar shtetin për borxhet tatimore dhe rimbursimet për punëtorët.

Ngarkim...